Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego firmy Sport Mistrz Sp. z o.o. dalej zwanego „Darmowa Konsultacja” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o.” dostępnego na stronie internetowej mateuszmistarz.pl, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy Sport Mistrz Sp. z o.o.– formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik– osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o.” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 3. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o.
 4. Dostęp do Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o. nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 5. Sport Mistrz Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o. na czas nieoznaczony.
 6. Formularz kontaktowy Sport Mistrz Sp. z o.o. służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Sport Mistrz Sp. z o.o. w zakresie tematycznym w nim określonym.
 7. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Sport Mistrz Sp. z o.o. (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

Warunki korzystania z Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o. i zobowiązania Użytkownika

Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o. Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

 • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości,
 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
 • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o. „Darmowa Konsultacja” przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 15 minut. Wyjątkiem są hasła, podawane przez Sport Mistrz Sp. z o.o. okazjonalnie do publicznej wiadomości, których podanie w formularzu uprawnia do wydłużenia czasu trwania konsultacji telefonicznej do 30 minut.
 5. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, Sport Mistrz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.

Odpowiedzialność Sport Mistrz Sp. z o.o. 

 1. Sport Mistrz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego Sport Mistrz Sp. z o.o..
 2. Sport Mistrz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego  wynikający z przyczyn niezależnych od Sport Mistrz Sp. z o.o. lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej www.mateuszmistarz.pl.
 3. Sport Mistrz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.mateuszmistarz.pl, w zakładce Regulamin Formularza Kontaktowego.
 4. Sport Mistrz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Sport Mistrz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku, gdy została ona zamówiona przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo mniejsze niż 5 osób zatrudnionych w formie Umowy o pracę lub umowy o współpracy.

Przetwarzanie danych osobowych przez Sport Mistrz Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest firma Spot Mistrz Sp. z o.o. prowadząca działalność pod adresem: ul. Zakrzewska 10/1, 00-737 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 521-394-92-45, o nadanym numerze KRS: 0000938276, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym Sport Mistrz Sp. z o.o..
 2. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy Sport Mistrz Sp. z o.o..
 4. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Sport Mistrz Sp. z o.o. – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: kontakt@mateuszmistarz.pl
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.